ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В Томболата на Топаз Мел

 (За периода:  Ноември  2019г. – Декември 2019г.  съгласно указния промопериод на участващите магазини)

  1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Томболата се организира и провежда от „Топаз Мел“ ООД, вписано в Търговския регистър, при Агенцията по вписванията с ЕИК 121772636, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, бул. „Джеймс Баучер“ 83-85, ет. 5 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Условията на Томболата (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.topazmel.bg или на фейсбук страницата на ОРГАНИЗАТОРА.  Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон 02/962 20 30 (цената за обаждане е според тарифния план на абоната) всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

1.2. Организаторът носи отговорността за организирането и провеждането на томболата. Организаторът отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност и произтичащи от нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия.

1.3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се включи в томболата, е с продължителност от  Ноември – Декември 2019  и се организира и провежда в търговски обекти на територията на Република България.  Във всеки търговски обект  периодът и времетраенето на томболата могат да бъдат различни. Във всеки търговски обект на видно място ОРГАНИЗАТОРЪТ ще постави плакат, на който ще бъде указан периодът, през който ще бъде провеждана томболата. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако плакатът бъде отстранен по независещи от него причини. Промоцията важи само за магазини, обозначени с плакат и рекламни материали.

1.4. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

1.5. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

1.6. В промоционалната игра могат да участват само пълнолетни физически лица, навършили 18 г. през периода на провежданена промоционалната игра, пребивават на територията на Република България и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта. В промоционалната игра не могат вземат участие служителите на „Топаз Мел” ООД, служителите на магазините, в които се провеждат томболите, както и членове на семействата на последните (родители, съпрузи, деца, братя и сестри). В случай че бъде установено, че даден участник не отговаря на условията, посочени в предходното изречение, същият няма право да участва в играта и ще бъде дисквалифициран.

  1. НАГРАДИ И ТЕГЛЕНИЯ

2.1. Наградите в промоционалната игра са Хлебопекарни Gorenje BM910WII.

2.2.  За целия срок на провеждане на томболата ОРГАНИЗАТОРЪТ ще предостави по минимум една награда Хлебопекарна за всеки договорен и участващ в промоцията магазин и/или верига магазин.

2.3.  Организаторът не отговаря за качеството на предоставените награди по т. 2.1. При констатиране на несъответствия, участниците следва да се обърнат към доставчика/производителя на наградата. Във всички случаи на несъответствия в качеството, организаторът има право да оказва съдействие. Гаранционния срок на същите е 2 години, съгласно предоставената гаранция от производителя на наградите.

2.4. Дата и часът на тегленето за определяне на печелившия във всяка една томбола, ще бъде обявяван във всеки магазин по отделно на рекламен плакат, поставен на или непосредствено до входа на магазина.

2.5.  Тегленията ще се извършват в магазина, в който се провежда самата Томбола в присъствие на управителя /или негов упълномощен служител/, и на организатора и за нейното провеждане ще се съставя констативен протокол.

III . ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

3.1. Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, с които клиентите могат да участват в томболите, са само тези, които са с марка на Топаз Мел, и се предлагат /продават/ в магазина, където се провежда Томболата. Организаторът не носи отговорност за липса на наличности или някои от видовете продукти в участващия в томболата обект.

3.2. Продуктите, които носят марката на Организатора са, както следва:

– Брашно Класика Топаз Мел 1кг., Брашно Екстра Топаз Мел 1кг., Брашно Сладкар Топаз Мел 1кг., Брашно за  Баници Топаз Мел 1кг., Брашно Бяло Утвърден Стандарт България Топаз Мел 1кг., Брашно за Козунак Топаз Мел 1кг., Брашно Типово Топаз Мел 1кг., Брашно Пълнозърнесто 1кг., Брашно от Лимец Топаз Мел 1кг., всякакви промопакети с изброените продукти.

IV . МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

4.1 Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на кой да е продукт на организатора с марка Топаз Мел, който се продава в магазина, провеждащ томбола на Организатора.

Клиентът попълва трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка или неин дупликат, и я пуска в специално обозначената томболна кутия (Урна) „Топаз Мел“, позиционирана след касова зона за всеки отделен участващ магазин в Томболата.

4.2. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти, стига да отговаря на условията, описани в настоящите правила за провеждане на Томболата на Организатора.

4.3.  След всяко предаване на наградите, е възможно, но не задължително, да бъдат обявени на сайта на Топаз Мел – www.topazmel.bg, или във фейсбук страницата на Организатора.

4.4. Наградите от промоционалната игра ще бъдат дадени на територията на магазина. Организаторът е длъжен в срок до 5 работни дни да се свърже с изтегления печелиш. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия повече от една седмица след този срок, то наградата ще се даде на следващия изтеглен, записан в протокола в деня на тегленето.

4.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

4.6. Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния служител на ОРГАНИЗАТОРА срещу връчен и попълнен със съответните реквизити приемо-предавателен протокол.

4.7. За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели само една награда. В случай, че участникът е участвал в няколко различни томболи на Организатора за награда Хлебопекарна и е изтеглен като печеливш в повече от една от тях, то той ще получи само една от наградите.

4.8. Съгласно чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ Организаторът ще издаде служебна бележка за изплатения доход от наградата на всяко лице, спечелило Хлебопекарна от Томбола при поискване от лицето,.

V . ДРУГИ

5.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната томбола или по други подобни поводи.

5.2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалните Томболи, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

5.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www. topazmel.bg

5.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на Томболата, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай, новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адрес www.topazmel.bg.

5.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.topazmel.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

5.6. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

VI . ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни – три имена, адрес, телефонен номер и/или e-mail, които ще бъдат необходими за осъществяването на обратна връзка с участниците по предоставянето на награди, като от спечелилите участници допълнително може, но не е задължително да бъде изисквано и ЕГН, което ще бъде необходимо както с цел издаването на служебна бележка за изплатен доход по смисъла на чл. 73, ал.1, т.1 ЗЗДФЛ при поискване, така и с цел отчетност на предадените награди. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и негови партньори /участващите в томболите на организатора магазини/ могат да обработват предоставените във връзка с участието в промоционалната игра лични данни за целите на организацията на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея, включително за целите посочени в т. 6.2., т. 6.4. и т. 6.5. С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително, но не само дружества, избрани от Организатора за администрация на интернет-страницата www.topazmel.bg, дружествата, осигуряващи наградите за промоционалната игра и др.

6.2. С включването си в промоционалната игра, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА. Данните ще бъдат съхранявани в базата данни на Организатора не повече от 2 календарни години. След този период Организаторът се задължават да ги изтрие и унищожи.

6.3. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.

6.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

  • администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
  • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;
  • провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, включително и други промоции, свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);
  • изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

6.5. С участието си в промоционалната игра потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения чрез SMS или e-mail във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заяви това с изпращане на писмо на адрес: „Топаз Мел“ ООД София , бул. „Джеймс Бачучер“ 83-85. Бизнес сграда Джеймс Баучер, ет. 5., телефон: +3592 962 20 30 или на имейл: marketing@topazmel.bg

6.6. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващи от Закона за защита на личните данни.

VII . ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата промоция, участниците изразяват своето съгласие, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка и населено място биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео или онлайн материали от Организатора на промоцията, без за това да се дължи заплащане от негова страна.